Tractament periodontal: beneficis per a la teva salut

Cuidar les genives no solament aporta beneficis importants per a la salut oral, sinó que també presenta conseqüències positives sobre la salut general. Per això, el tractament periodontal és un pilar essencial per garantir una millor salut global.

Les últimes enquestes sobre salut oral realitzades al nostre país posen de manifest que a Espanya aproximadament el 90% de la població de més de 35 anys presenta algun problema relacionat amb les genives.

Les malalties periodontals són patologies infeccioses d’origen bacterià que afecten els teixits que envolten les dents. Tenen un origen multifactorial, i també hi influeixen factors genètics, ambientals, locals…

La gingivitis i la periodontitis són les dues principals malalties periodontals. Quan només està afectada la geniva, causant un procés inflamatori reversible, s’anomena gingivitis; en el cas de la periodontitis a més de la inflamació de les genives, es produeix una destrucció irreversible dels teixits que suporten la dent posant-ne en perill la supervivència.

Conseqüències negatives

Les malalties periodontals, a més de les clares conseqüències que tenen a nivell oral, també tenen una repercussió a nivell sistèmic: és a dir, que les conseqüències negatives es poden estendre més enllà de la boca i afectar altres parts de l’organisme i potenciar o complicar alguns trastorns tan freqüents i importants com la diabetis.

A nivell oral, l’efecte més tangible de les malalties periodontals (i veritable punt final d’aquesta malaltia) és la pèrdua dentària que pot comportar problemes funcionals i estètics importants. Però a més, aquestes malalties poden cursar amb sagnat, halitosi, recessió gingival, mobilitat dentària, dolor… que poden afectar negativament la qualitat de vida.

Beneficis en la salut oral

Un dels principals beneficis del tractament periodontal a nivell oral és que evita la pèrdua de dents; de fet, l’evidència científica disponible revela que aquesta teràpia resulta predictible a l’hora de les taxes de “mortalitat” dentària.

I és que el principal objectiu del tractament periodontal és el manteniment a llarg termini de les dents naturals en un estat saludable, funcional, estèticament acceptable i sense dolor. Per fer-ho és prioritari aturar el procés de la malaltia inflamatòria i controlar-ne els possibles factors de risc associats.

Les dades obtingudes en estudis recents demostren que els pacients que reben tractament periodontal perden una mitjana de 0.1 dents per persona i any davant les 0.6 dents per persona i any que perden els pacients que no reben tractament. Això sí, els resultats s’obtenen i mantenen en el temps sempre que el pacient rebi una teràpia de manteniment adequada i periòdica.

El fet d’aconseguir salut i bons resultats a llarg termini permetrà a més que els pacients es puguin beneficiar de tot l’arsenal de tractaments que els equips multidisciplinaris poden oferir avui en dia per tal d’aconseguir una boca saludable, funcional i estètica, millorant-ne així la qualitat de vida.

Un altre efecte beneficiós del tractament periodontal és la seva capacitat de produir millores de les diverses variants clíniques, la qual cosa es tradueix en l’absència de sagnar, menor mobilitat dentària i control de l’halitosi.

Actualment, com s’ha publicat en un informe recent de la Sociedad Española de Periodòncia (SEPA) s’estima que un 90% dels casos d’halitosi (mal alè) l’origen de la mala olor és a la boca i en més de la meitat d’aquests casos (al voltant del 60%) el problema està vinculat estretament amb algun tipus de patologia periodontal (gingivitis en un 60% i periodontitis en un altre 30%).

I també beneficia la salut general?

En l’actualitat, cada cop hi ha més evidència científica que posa de manifest les importants vinculacions entre la salut periodontal i la salut general.

Les repercussions de la malaltia periodontal a nivell sistèmic deriven, bé de la presència de gran quantitat de bacteris a nivell subgingival que poden produir un efecte directe, o bé de la inflamació sistèmica que generen. Això fa que les malalties de les genives puguin augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, de tenir un part prematur o que el fetus registri un baix pes en néixer o de produir descompensació de la diabetis, entre molts altres efectes.

A les malalties cardiovasculars

L’evidencia més recent mostra com la periodontitis es relaciona de forma significativa i independent amb les malalties inflamatòries cròniques més comunes de l’edat, entre les quals s’inclouen les malalties cardiovasculars. En aquest cas, l’efecte beneficiós del tractament periodontal ve determinat per la reducció consistent i progressiva de la inflamació sistèmica i una millora de la funció endotelial, ambdues associades a un risc més alt d’infart de miocardi. Tot i que l’evidència encara és limitada sobre els efectes del tractament periodontal en la disminució del risc cardiovascular, sembla que les dades disponibles sustenten l’existència d’una relació causal entre tots dos elements. És per això pel que hem de tenir en compte la recomanació de l’Associació Americana de Cardiologia, que aconsella la cura de les genives com una mesura més de prevenció secundària de malalties cardiovasculars.

A la diabetis

Una altra malaltia inflamatòria crònica amb la qual les malalties periodontals tenen una amistat perillosa és amb la diabetis.

Els últims anys s’està constatant que l’associació entre aquestes dues malalties és bidireccional, la qual cosa vol dir que no solament la diabetis augmenta el risc de patir malalties periodontals, sinó que també les malalties periodontals poden fer empitjorar el control de la glucèmia en persones amb diabetis.

En aquest cas, el tractament periodontal podria ser beneficiós a l’hora de millorar el control de la glucèmia en les persones amb diabetis. Segons les últimes dades que s’han publicat sobre el tema, el tractament periodontal permet una millora dels nivells de glucèmia de 0.40% en persones amb diabetis tipus 2 durant almenys, tres mesos de teràpia. A més, altres estudis recents mostren que després de realitzar el raspat i allisament radicular es produeix una disminució absoluta dels valors d’hemoglobina glicosilada (HBA1C) del 0.4%. D’acord amb això, s’assumeix que la salut bucal i periodontal ha de ser part integrant del control de la diabetis.

A l’embaràs

Per una altra banda, els últims anys s’han dut a terme nombrosos estudis d’intervenció per obtenir una evidència més gran sobre el possible paper de la periodontitis en els resultats adversos de l’embaràs. En la majoria d’aquests estudis es constata que quan la mare embarassada té una pitjor salut periodontal (sobretot en els casos de periodontitis) hi ha un risc més gran de tenir un part prematur. La Quantificació d’aquesta associació entre malaltia periodontal i part prematur és variable entre diversos estudis i poblacions; a Espanya, segons les dades publicades, el risc de prematuritat és el doble en les dones amb genives malaltes que en dones amb genives sanes.

Ara s’està investigant si el tractament de la periodontitis durant l’embaràs pot reduir el risc de prematuritat. Per ara, aquest punt no té confirmació de manera clara, però si s’ha pogut establir que aquesta teràpia és segura per a la mare i per al fetus durant el segon trimestre de l’embaràs millorant de manera significativa la salut gingival de la mare.

En definitiva, una adequada salut gingival aconseguida amb tractament periodontal i higiene bucal són fonamentals a l’hora de prevenir futures patologies a nivell oral; però, a més, en l’actualitat se sap que unes genives sanes produeixen una millora en la salut general.